IP BOX, czyli dobrodziejstwo prawa podatkowego.

IP Box jest preferencyjnym opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Celem tegoż rozwiązania jest między innymi pobudzenie inwestycji w badania, zwiększenie zatrudnienia w sektorze badań, zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych oraz zwiększenie świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP. Ogólnie rzecz ujmując IP Box jest swego rodzaju inwestycją w rozwój, a z perspektywy podatnika – ulgą podatkową.

W niniejszym wpisie przytoczymy kilka ogólnych informacji dot. IP Boxa. Ponadto opiszemy procedurę uzyskania absolutnie kluczowej interpretacji podatkowej. Interpretacji która potwierdzi, że możemy skorzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Ogólne informacje.

Ogólne informacje postaram się raczej skondensować, albowiem są dostępne w wielu artykułach internetowych. Chyba najważniejszą informacją pozostaje wysokość opodatkowania, która przy zastosowaniu IP Boxa jest stała i wynosi 5%. Przypomnieć należy, że ogólne stawki podatków są znacznie wyższe i wynoszą odpowiednio:

 • 9% lub 19 % – podatnicy CIT,
 • 17% lub 32% – podatnicy PIT, według zasad ogólnych,
 • 19% – podatnicy PIT, według podatku liniowego.

Jak widać różnica pomiędzy preferencyjnym opodatkowaniem w postaci ulgi IP Box, a ogólnymi stawkami podatków jest ogromna. Trzeba jednak pamiętać, że preferencyjne opodatkowanie nie dotyczy całego uzyskanego dochodu. Podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5% jest iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika nexus. Myślę, że niebawem rozszerzę temat obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika nexus W niniejszym wpisie ograniczę się natomiast do stwierdzenia, że zwykle większość dochodu podlega rozliczeniu preferencyjnym opodatkowaniem.

Z istotnych informacji należy również wspomnieć, że z IP Boxa można korzystać od początku 2019 roku. Czy zatem obecnie, przepadła już szansa na preferencyjne rozliczenie podatku za 2019 r. oraz 2020 r.? Absolutnie nie, podatnik może bowiem dokonać korekty zeznania podatkowego przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja.

Zanim przejdziemy do interpretacji indywidualnej, to jeszcze informacja dostępna właściwie we wszystkich artykułach, jednak raczej niezbędna do przekazania przy rozważaniach dot. IP Boxa. Chodzi o wskazanie do jakiego dochodu można zastosować IP Boxa. Otóż preferencyjne rozliczenie można zastosować do dochodu z prawa własności intelektualnego (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych. Uzyskując niniejszy dochód można skorzystać z IP Boxa. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Po przedstawieniu ogólnych informacji dot. IP Boxa, przejdźmy do praktycznych aspektów zastosowania preferencyjnego opodatkowania. W tym kontekście należy przybliżyć pojęcie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

Truizmem jest stwierdzenie, że system prawa podatkowego w naszym kraju jest skomplikowany, a nawet częściowo niespójny. Niejednokrotnie zdarza się, że urzędnicy mają problem z właściwym zastosowaniem przepisów prawa do konkretnych stanów faktycznych. Tym bardziej takie problemy może mieć podatnik, który przeważnie nie ma specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa podatkowego. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. We wniosku podatnik dokładnie opisuje stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, a następnie zadaje konkretne pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Ponadto podatnik ma obowiązek wskazać na swoje stanowisko w zakresie opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Co ciekawe, siedziba ww. organu znajduje się w Bielsku-Białej. Interpretacja indywidualna w zakresie IP Boxa, jak i ogólnie prawa podatkowego stanowi dla nas ochronę oraz wskazuje, że nasze postępowanie jest prawidłowe – na gruncie prawa podatkowego. Zatem jeżeli urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy stwierdzi, że błędnie stosujemy prawo podatkowe, ale działamy zgodnie z posiadaną interpretacją, to najogólniej rzecz ujmując nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności prawnej. Tak jak zostało powyżej wspomniane – prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane i poszczególne przepisy mogą być różnie interpretowane (również niekorzystnie dla podatnika). IP Box natomiast, jako naprawdę bardzo korzystna ulga ma wiele obwarowań, których spełnienie organy podatkowe mogą dość swobodnie oceniać. Dlatego też interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wręcz obowiązkowa dla przedsiębiorców korzystających z IP Boxa.

Teraz kilka praktycznych kwestii, w odniesieniu do interpretacji indywidualnej w sprawie IP Boxa. To co mnie zaskoczyło podczas sporządzania wniosku o interpretację – opłata od wniosku. Art. 14f § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przede wszystkim, oceniając zdroworozsądkowo – jeżeli interpretacja dotyczyłaby danego stanu faktycznego (istniejącego do tej pory), to wydaje się, że jeżeli w przyszłości nadal mamy do czynienia z tożsamym stanem faktycznym, to interpretacja nadal nas chroni. KIS bowiem uznał, że przysługuje nam ulga IP Box, więc na gruncie tożsamego stanu prawnego oraz stanu faktycznego nie ma powodów, aby odmawiać nam możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania. Tak byłoby zdroworozsądkowo, ale jesteśmy w systemie prawa podatkowego, więc uznałem, że warto zrobić dwie opłaty – od stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, pomimo że pytamy o tożsame sytuacje. Pomyślałem również, że być może KIS zwróci jedną opłatę. Co natomiast zrobił KIS? Wezwał do uregulowania pozostałej części opłaty w wysokości 160,00 zł (!!!), albowiem uznał, że należna opłata wynosi 240,00 zł. Jak do tego doszło? KIS uznał, że wniosek obejmuje odrębne zagadnienia. I tak np. na opłatę składają się jeden stan faktyczny oraz jedno zdarzenie przyszłe w zakresie ustalenia, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Kolejne części opłaty, to np. jeden stan faktyczny oraz jedno zdarzenie przyszłe w zakresie ustalenia, czy koszty wskazane we wniosku stanowią koszty kwalifikowane do obliczenia wskaźnika nexus. Nagromadzenie kuriozum w tych kilku zdaniach jest wręcz zdumiewające. Po pierwsze stan faktyczny opisany we wniosku jest dokładnie jeden. To natomiast ile dany stan faktyczny ma zagadnień, to zupełnie inna sprawa – całkowicie nieistotna w kontekście wysokości opłaty. Po drugie, działalność badawczo rozwojowa jest taka sama w stanie faktycznym, jak i w zdarzeniu przyszłym, więc dwie opłaty w zakresie tegoż „zagadnienia” budzą wątpliwości, o których wspomniałem powyżej. Ponadto interpretacja dot. kosztów kwalifikowanych do obliczenia wskaźnika nexus, które zostały już poniesione. Również w pytaniu zawartym we wniosku wyraźnie wskazałem, że chodzi o stan faktycznym, a nie zdarzenie przyszłe.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pytania wskazane we wniosku. Niektórzy wnioskodawcy zadają 1/2 pytania, jednak taka interpretacja po prostu nic nie daje. Tak jak napisałem powyżej, ulga IP Box jest obwarowana różnymi warunkami. Jeżeli zadamy 1/2 pytania, to gwarantuję, że organy skarbowe będą mogły nam podważyć przynajmniej kilka kwestii, o które nie zapytaliśmy i w związku z tym, których nie dot. interpretacja indywidualna. Chyba nie ma jednej poprawnej ilości pytań, natomiast ja zadaję ich 6. Szczerze mówiąc nie lubię prawa podatkowego, dlatego wolałbym, aby klient po radosnym skorzystaniu z ulgi nie zlecał mi reprezentacji w sprawach wszczętych przez organy podatkowe. W związku z powyższym chcę, aby interpretacja podatkowa realnie zabezpieczała klienta, a nie tylko dodawała animuszu.

Jednym z pytań, które w mojej ocenie warto zadać dot. właśnie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Koszty, które ponosimy na działalność gospodarczą nie zawsze bowiem są kosztami poniesionymi bezpośrednio na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Warto zatem rozstrzygnąć niniejsze wątpliwości już na etapie interpretacji indywidualnej.

Ponadto nie należy się zniechęcać po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia braków, poprzez udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane przez KIS. Nie wiem czy ktoś kiedykolwiek otrzymał interpretację podatkową bez takiego wezwania, natomiast większość interpretacji jest poprzedzona kilkunastoma dodatkowymi pytaniami. Odpowiadając na pytania KIS trzeba uważać, ponieważ nieodpowiednia odpowiedź może skutkować „negatywną” interpretacją, a w konsekwencji brakiem możliwości skorzystania z IP Boxa.

Na ogół nie zachęcam do korzystania z profesjonalnych pełnomocników, jednak w zakresie IP Boxa, raczej rekomendowałbym uzyskanie profesjonalnej pomocy. Prawo podatkowe ma to do siebie, że jeżeli chce się skorzystać z dobrodziejstwa, które przewiduje, to Organy dokładnie sprawdzają, czy spełniamy wszystkie warunki. Dlatego też dobra interpretacja prawa podatkowego jest wręcz nieoceniona.