Pozew o rozwód Bielsko-Biała.

Wpis ma charakter czysto praktyczny i jest skierowany do osób, które chciałby samodzielnie wnieść pozew o rozwód i należą do właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Oczywiście wzór można wykorzystać również w innych sądach, tylko w takim przypadku należy samodzielnie określić wydział i adres danego sądu okręgowego. W niniejszym wpisie nie wskażę wszystkich możliwości redakcji pozwu o rozwód. Jest ich zwyczajnie bardzo wiele. Opiszę najprostszą wersję pozwu, jaką mogą złożyć małżonkowie, którzy nie mają dzieci i chcą uzyskać jedynie orzeczenie o rozwodzie.

Zacznijmy od określenia adresata oraz stron postępowania. Załóżmy, że nazywamy się Jan Kowalski i mieszkamy przy ul. Urodziwej 21 w Bielsku-Białej. Początek pozwu powinien wyglądać następująco:

____________, dnia ____________ r.

(miejscowość) (data)

Jan Kowalski

ul. Urodziwa 21

43-300 Bielsko-Biała

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Wydział I Cywilny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko–Biała

Powód: Jan Kowalski, zam. ul. Urodziwa 21, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL: __________.

Pozwana: ________________, zam. ul. ___________, _______________, PESEL: _____________.

Wyjaśnienie.

Kilka uwag do powyższego. Właściwość sądu w sprawach o rozwód została uregulowana w art. 41 k.p.c., który stanowi, że powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej obejmuje natomiast swoją właściwością obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu. Dokładny obszar właściwości ww. Sądów Rejonowych możecie sprawdzić na stronach Sądów, natomiast miejscowości, w których znajdują się powyższe Sądy oraz większość miejscowości sąsiednich z całą pewnością należy do właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Wyjątkiem jest np. Bestwina, która z Bielskiem-Białym co prawda graniczy, ale podlega pod Sąd Rejonowy w Pszczynie. Natomiast z uwagi na fakt, że sądem I Instancji jest właście Sąd Rejonowy w Pszczynie, to Sądem II instancji będzie w takim przypadku Sąd Okręgowy w Katowicach. Dlatego mieszkańcy Bestwiny, choć znacznie bliżej mieliby do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, to jednak powinni wnieść ewentualny pozew o rozwód do Sądy Okręgowego w Katowicach.

Oznaczając w pozwie o rozwód strony postępowania, należy podać ich imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL małżonków. Zauważam, że niektórzy moi klienci nie są pewni, czy powinni podać miejsce zamieszkania, czy też adres zameldowania. Zdecydowanie – należy pamiętać, że istotny jest adres faktycznego miejsca zamieszkania.

Dalsza część pozwu powinna wyglądać następująco:

Pozew o rozwód.

Działając imieniem własnym, wnoszę o:

1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa stron, a to powoda Jana Kowalskiego oraz pozwanej __________ zawartego w dniu _______________r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w __________, za nr aktu małżeństwa ______________________________ bez orzekania o winie/ z wyłącznej winy pozwanej;

2. zasądzenie kosztów według norm przepisanych;

3. dopuszczenie następujących dowodów:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa stron, na fakt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy stronami;
  • przesłuchania stron (adres jw.), na fakt zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, braku przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu.

Wyjaśnienie.

Pierwszy z wniosków jest głównym wnioskiem w sprawach o rozwód. Konstrukcja samego wniosku jest dość prosta, natomiast istotnym jest, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy też o rozwód z orzeczeniem winy drugiej strony. Poza takimi rozstrzygnięciami, sąd może także orzec rozwód z winy obu stron. Przy braku orzekania o winie, sąd w ogóle tej winy nie będzie ustalał, natomiast zagadnienie ustalenia winy jest już skomplikowane. Jest to zarazem bardzo istotna część wyroku rozwodowego, gdyż ma bezpośredni wpływ na ewentualne roszczenie alimentacyjne. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie możecie znaleźć we wpisie, w którym opisywałem zagadnienia związane ze sprawami rozwodowymi.

Wniosek o koszty postępowania powinno się składać przede wszystkim w sprawach, w których wnosimy o orzeczenie wyłącznej winy strony pozwanej. Jeżeli wyrok będzie orzeczony zgodnie z naszym wnioskiem, to możemy liczyć na zasądzenie od strony przeciwnej opłaty od pozwu wynoszącej 600,00 zł. W przypadku nieorzekania o winie, można rozważyć, czy taki wniosek w ogóle składać. Zdarzają się sytuacje, że druga strona uznaje, to za swego rodzaju atak – polegający na chęci obciążenia jej kosztami w niewiadomej wysokości. Ponadto w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd powinien nam zwrócić 300,00 zł, a my de facto możemy się domagać jedynie zasądzenia 150,00 zł od drugiej strony. Czy zatem jeżeli w sprawie o rozwód nie ma innych kosztów, to warto występować z takim wnioskiem? Kwestia do samodzielnego rozważenia.

Odnosząc się do dowodów, skrócony odpis aktu małżeństwa jest podstawowym dokumentem dołączanym do pozwu o rozwód. Dokument powinien być aktualny, czyli sporządzony nie dłużej, niż 6 miesięcy temu. Z mojej praktyki – jeżeli dysponujemy starszym dokumentem, to możemy próbować dołączyć do pozwu taki odpis. Część sędziów aprobuje starsze dokumenty, natomiast musimy się liczyć z ewentualnym wezwaniem do uzupełnienia braku, poprzez przedłożenie aktualnego odpisu. Przesłuchanie małżonków w sprawie o rozwód jest natomiast obligatoryjne, więc nawet jeśli takiego wniosku nie złożymy, to i tak sąd przeprowadzi przesłuchanie.

Pozostałe informacje.

Po powyższych wnioskach piszemy uzasadnienie pozwu o rozwód. W uzasadnieniu wskazujemy okoliczności związane z zawarciem małżeństwa, trwaniem małżeństwa, a także rozkładem pożycia. Jeżeli wnosimy o orzeczenie rozwodu z winy drugiej strony, to musimy przywołać również twierdzenia dot. winy drugiego małżonka. Ponadto winę w rozkładzie pożycia musimy wykazać, więc niezbędne jest również złożenie odpowiednich wniosków dowodowych.

Pozew wysyłamy w 2 egzemplarzach (jeden egzemplarz dla sądu, a drugi dla strony pozwanej). Do każdego egzemplarza dołączamy załączniki, czyli skrócony odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 600,00 zł i ewentualne dowody.

Podsumowanie.

Tak jak wspomniałem na początku – powyższy wpis zawiera informacje w zakresie najprostszej możliwej konstrukcji pozwu o rozwód. W sprawie o rozwód można uzyskać naprawdę wiele rozstrzygnięć, np. w zakresie pieczy nad dziećmi, kontaktów z dziećmi, alimentów pomiędzy małżonkami, alimentów na rzecz dzieci lub orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Oczywiście są to odrębne wnioski, które trzeba odpowiednio zredagować i uzasadnić. Ponadto wnosząc np. o orzeczenie alimentów trzeba powołać właściwe wnioski dowodowe.

Sprawy o rozwód są – a raczej mogą być sprawami bardzo skomplikowanymi. Dlatego też wpis dotyczy wyłącznie spraw, w których domagamy się jedynie rozwiązania małżeństwa. W przypadkach bardziej skomplikowanych z całą pewnością warto skorzystać z pomocy adwokata. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że niektóre rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód mogą z nami pozostać do końca życia.