Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw tzw. „przestępstw kryminalnych”, „przestępstw białych kołnierzyków”, a także innych przestępstw oraz występków. Pomoc prawna świadczona jest we wszystkich stadiach postępowania – poczynając od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, a także na etapie postępowania wykonawczego. Pomoc prawna jest świadczona również osobom obwinionym w sprawach o wykroczenia.

Optymalna obrona w postępowaniu karnym rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze jest postępowaniem prowadzonym przez organy ścigania – najczęściej przez policję oraz prokuraturę. Już w trakcie postępowania przygotowawczego należy ustalić tzw. „linię obrony”, przygotować się na przesłuchanie oraz złożyć wnioski na poparcie prezentowanego stanowiska. Dobrze poprowadzone postępowanie przygotowawcze może zapobiec skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Podjęcie niewłaściwych czynności może natomiast mieć bardzo negatywny wpływ na postępowanie sądowe tj. postępowanie główne.

Postępowanie sądowe najczęściej rozpoczyna się od wniesienia aktu oskarżenia. W trakcie postępowania głównego sądy przeprowadzają dowody na podstawie, których zostanie wydany wyrok. Rozstrzygnięcie sądu I instancji jest nieprawomocne co oznacza, że w wyznaczonym do tego terminie może zostać zaskarżone.

Kiedy już oskarżony zostaje skazany prawomocnym wyrokiem rozpoczyna się etap postępowania wykonawczego. Postępowanie wykonawcze co do zasady służy wykonaniu rozstrzygnięcia sądu. Jednak i na tym etapie skazany ma uprawnienia do podjęcia różnorodnych czynności. Kancelaria sporządza między innymi takie pisma jak:

Kancelaria reprezentuje również osoby pokrzywdzone. Klienci uzyskują pomoc we wszczęciu postępowania, które zostaje zainicjowane na skutek wniesienia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa albo prywatnego lub subsydiarne aktu oskarżenia. Osoby pokrzywdzone mogą również liczyć na reprezentację przed organami ścigania lub przed sądem. Trzeba jednak pamiętać, że aby występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego należy złożyć odpowiednie oświadczenie do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.