Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw oraz doradztwem w sprawach korporacyjnych spółek prawa handlowego. Zakres obsługi rozpoczyna się od procedury rejestracyjnej, która poza czynnościami formalnymi wymaga wyboru możliwie najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności.

W takcie funkcjonowania spółki do nieodzownej dokumentacji należy zaliczyć przede wszystkim uchwały oraz protokoły zgromadzeń wspólników. Kancelaria pomaga również we wprowadzaniu zmian w umowach spółek, a także ich statutach. Do dokumentacji potrzebnej w bieżącej działalności spółek należy również zaliczyć dokumentację pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe dotycząc stosunków wewnątrzkorporacyjnych – między innymi spory o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał wspólników, Walnych Zgromadzeń Wspólników lub Akcjonariuszy.

Jeżeli nie jest możliwe dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie likwidacji lub ogłoszenia upadłości podmiotu gospodarczego. Jednocześnie zakresem pomocy prawnej są również objęte sprawy upadłości konsumenckiej.

Poza pomocą prawną z zakresu prawa handlowego Kancelaria świadczy również usługi dotyczące szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Praktyka dotycząca prawa gospodarczego obejmuje wszakże nie tylko prawo spółek handlowych, ale również inne dziedziny prawa – w tym przede wszystkim prawo cywilne, prawo własności intelektualnej czy choćby prawo pracy. Kancelaria świadczy również pomoc w zalesie odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej osobom prowadzącym działalność gospodarczą.