Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887) ubezpieczenia społeczne obejmują:

  • ubezpieczenia emerytalne;
  • ubezpieczenia rentowe;
  • ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym;
  • ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”.

Organem odpowiedzialnym za wydawanie decyzji dotyczących ww. zagadnień jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowym dla zrozumienia problematyki niniejszej dziedziny prawa wydaje się ustalenie w jaki sposób ZUS wydaje poszczególne decyzje. Przede wszystkim podniesienia wymaga, że możliwości rozpoznania konkretnej sprawy przez ZUS są wysoce ograniczone. Do wydania prawidłowych decyzji niejednokrotnie koniecznym jest skorzystanie z pomocy biegłych sądowych lub przesłuchanie świadków mających wiedzę dot. danej sprawy. ZUS jednak nie jest uprawniony do podjęcia takich czynności, dlatego niektóre decyzje wydają się być krzywdzące dla osoby, której dotyczą, tj. ubezpieczonego.

Trzeba jednak pamiętać, że od decyzji wydanej przez ZUS ubezpieczonemu przysługuje możliwość odwołania się do właściwego Sądu. Kancelaria pomaga w analizie zasadności odwołania się od wydanych decyzji. Najwięcej spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczyło obliczenia kapitału początkowego, wysokości emerytury, przyznania renty, a także stwierdzenia niezdolności do pracy.